Ag Opening Market Report

Opening Market Report - November 23, 2015

 

Monday - Aaron Curtis, MIDCO - willag.org